Quality of Life and Management of Living Resources
Jakość życia i zarządzanie istniejącymi zasobami

Pełny tytuł:

Disseminating the results of EU food research projects to small and medium sized food industries, health professionnals and consumer groups through a 24-country dynamic network system
Szerzenie rezultatów projektów naukowych UE wśród małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu żywnościowego, profesjonalistów żywieniowców i grup konsumenckich poprzez dynamiczny system sieci 24 krajów.

Czas trwania: 1.01.2001 – 31.12.2003 r. PROJEKT ZAKOŃCZONY

Główne cele FFE IV

1. Upowszechnianie, w przystępnej formie, rezultatów programów naukowych sponsorowanych przez UE. W tym celu podjęte zostaną następujące działania:

2. Wykreowanie dialogu z użytkownikami (tzw. platforma konsensusu)
Celem platformy konsensusu będzie: uzyskanie reakcji każdej z grup na upowszechniane informacje i identyfikacja ich prawdziwych potrzeb w dziedzinie wiedzy naukowej.

Cel pierwszy będzie realizowany przez: